Waar kan ik met mijn klacht terecht?

Een student die een bezwaar heeft tegen de uitslag van de afronding van een studieonderdeel of een klacht van andere aard, kan dit kenbaar maken bij de desbetreffende docent. Mocht deze niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, kan de student zijn of haar klacht schriftelijk binnen twee werkweken kenbaar maken bij de directie.

De directie onderzoekt de klacht en verklaart schriftelijk, binnen 4 werkweken de klacht gegrond of ongegrond.

Indien de klacht door de directie ongegrond wordt verklaard, heeft de student de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen bij Peter Rissenbeek, extern mediater, postbus 104, 5700 AC Helmond. Tel. 0492-531631.
De termijn hiervoor is 2 weken na ontvangst van de ongegrondverklaring van de directeur.
Peter Rissenbeek zal een onderzoek starten indien de klacht ontvankelijk wordt verklaard. Er kunnen gesprekken plaatsvinden met betrokken personen. Informatie uit deze gesprekken wordt schriftelijk vastgelegd.

De student en de directeur van Perk Interieur-
opleidingen zullen binnen 4 werkweken uitsluitsel krijgen van het onderzoek.

Klachten zullen vertrouwelijk worden behandeld. De student c.q. bezwaarmaker/ster zal geen nadeel in zijn/haar positie binnen de opleiding ondervinden. Het oordeel van de onafhankelijke derde, Peter Rissenbeek, is voor beide partijen bindend.

Zowel Perk Interieuropleidingen als Peter Rissenbeek zal een registratie bijhouden van de klachten-
procedure en de afhandeling hiervan.
Deze registratie zal na een half jaar worden vernietigd.