KLACHTENPROCEDURE PERK INTERIEUROPLEIDINGEN

Een student die een bezwaar heeft tegen de uitslag van de afronding van een studieonderdeel of een klacht van andere aard, kan dit kenbaar maken bij de desbetreffende docent. Mocht deze niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, kan de student zijn of haar klacht schriftelijk binnen 2 werkweken kenbaar maken bij de directie.

Na ontvangst van de schriftelijke klacht ontvangt de student binnen 1 week een ontvangstbevestiging. De directie onderzoekt de klacht en binnen 4 werkweken wordt geprobeerd tot een oplossing te komen. De uitkomst hiervan wordt schriftelijk bevestigd. Mocht hiervoor een langere tijd nodig zijn dan ontvangt de student binnen 4 werkweken de benodigde termijn van afhandeling.

Indien de directie en de student er samen niet uitkomen, heeft de student de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen bij Peter Rissenbeek, extern mediater, postbus 104, 5700 AC Helmond. Tel. 0492-531631.
De termijn hiervoor is 2 weken na ontvangst van schriftelijke bevestiging van de behandeling van de klacht. Peter Rissenbeek zal een onderzoek starten indien de klacht ontvankelijk wordt verklaard. Er kunnen gesprekken plaatsvinden met betrokken personen. Informatie uit deze gesprekken wordt schriftelijk vastgelegd.

De student en de directeur van Perk Interieur opleidingen zullen binnen 4 werkweken uitsluitsel krijgen van het onderzoek.

Klachten zullen vertrouwelijk worden behandeld. De student c.q. bezwaarmaker/ster zal geen nadeel in zijn/haar positie binnen de opleiding ondervinden. Het oordeel van de onafhankelijke derde, Peter Rissenbeek, is voor beide partijen bindend.

Zowel Perk Interieuropleidingen als Peter Rissenbeek zal een registratie bijhouden van de klachten-
procedure en de afhandeling hiervan.
 

Deze registratie zal na 1 jaar worden vernietigd.